Statut Stowarzyszenia Ślady Obecności

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Działając w oparciu o naukę i doktrynę społeczną Kościoła Katolickiego oraz kontynuując tradycję zaangażowania społecznego katolików tworzy się dobrowolne, samorządne i trwałe stowarzyszenie międzynarodowe non profit, noszące nazwę „Ślady Obecności”, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa kraju, w którym prowadzi działalność.

 

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 3. Stowarzyszenie może współpracować, przystępować i być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć biura terenowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. O tworzeniu biur decyduje uchwała Zarządu Głównego, która ustala regulamin ich działania. Zarząd Główny wyznacza pełnomocnika oraz siedzibę.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 7

Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Postawa taka jest realizowana poprzez zaangażowanie jej członków we wszystkie dziedziny życia społecznego i kulturalnego;
 2. działanie na rzecz realizacji i popularyzacji Katolickiej Nauki Społecznej;
 3. działanie na rzecz rozwoju działalności charytatywno-opiekuńczej;
 4. walka z ubóstwem, bezrobociem i patologiami społecznymi;
 5. promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych;
 6. promocja higieny, zdrowia i zdrowego trybu życia;
 7. podejmowanie działań na rzecz wychowania i edukacji;
 8. popularyzacja sportu i wypoczynku wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w podeszłym wieku;
 9. podejmowanie działań na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. prowadzenie działalności charytatywnej;
  3. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  4. wspieranie powstawania i rozwoju organizacji społecznych;
  5. organizowanie ratownictwa i ochrony ludności;
  6. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  7. promocję i organizację wolontariatu;
  8. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  9. upowszechnianie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  10. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
  11. upowszechnianie świadomości prawnej w społeczeństwie;
  12. podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  13. promocję zdrowia i higieny;
  14. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  15. podejmowanie działań, na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  16. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji krajowych i międzynarodowych;
  17. propagowanie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych w tym rodzin;
  18. propagowanie kultury i sztuki;
  19. podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji;
  20. podejmowanie działań propagujących ekologię, ochronę zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze;
  21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej;
  22. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami statutowymi stowarzyszenia;
  23. podejmowanie działań na rzecz sportu i kultury fizycznej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
  1. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. upowszechnianie idei wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
  4. upowszechnianie świadomości prawnej w społeczeństwie;
  5. podejmowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  6. promocję zdrowia i higieny;
  7. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8. podejmowanie działań, na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  9. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji krajowych i międzynarodowych;
  10. propagowanie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych w tym rodzin;
  11. propagowanie kultury i sztuki;
  12. podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji;
  13. podejmowanie działań propagujących ekologię, ochronę zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze;
  14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej;
  15. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami statutowymi stowarzyszenia;
  16. podejmowanie działań na rzecz sportu i kultury fizycznej.
 3. Stowarzyszenie może przy realizacji poszczególnych projektów powoływać komitety naukowe, rady ekspertów i inne ciała doradcze. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd Główny. Członkami komitetów naukowych, rad ekspertów i ciał doradczych mogą być także osoby spoza grona członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd; odbywa się ono w drodze uchwały Zarządu.
 2. Uchwała Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku. Kandydat powinien zostać zawiadomiony o treści podjętej uchwały w terminie 30 dni od daty jej podjęcia.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka, lub niepodjęcia decyzji w terminie, o którym mowa w § 12.2, ma on prawo, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji lub od upływu terminu, o którym mowa w § 12.2, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 4. Odwołanie należy złożyć na piśmie na ręce Zarządu Głównego. Zostanie ono rozpatrzone podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Akceptuje cele i idee Stowarzyszenia oraz zainteresowana jest aktywnym udziałem w realizacji celów Stowarzyszenia. Zobowiązała się do przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową lub finansową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 14

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

 1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
 2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

§ 15

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  1. brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  2. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, akceptująca cele Stowarzyszenia, która:
  1. oświadczyła, że pragnie wspierać finansowo działalność statutową Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
  2. złożyła na ręce Zarządu Głównego wniosek o przyjęcie jej w poczet członków wspierających;
  3. zobowiązała się do przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 18.
 3. Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada:
  1. biernych i czynnych praw wyborczych do organów Stowarzyszenia;
  2. prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Z uwzględnieniem § 16.3 członkom wspierającym Stowarzyszenia przysługują prawa, o których mowa w § 15.1 a ponadto przysługują im prawa:
  1. uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym;
  2. zgłaszania wniosków, postulatów i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mają obowiązki, o których mowa w § 15.2.
 6. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia bierze udział w działalności Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela.
 7. Członek wspierający jest zobowiązany do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 18 ust. 2 lit. b – d.
 4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyłączeniem obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
  3. likwidacji członka będącego osobą prawną;
  4. wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem;
  3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię;
  4. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Główny w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd Główny umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Głównego. O treści uchwały Zarząd Główny niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd Główny w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu Głównego, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Członkami Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Obowiązki w ramach organów Stowarzyszenia są pełnione przez członków nieodpłatnie.
 3. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na bezterminową kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 2. powoływanie i odwoływanie ze stanowisk członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej absolutorium;
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie propozycji, wniosków i postulatów przedstawianych przez inne organy Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia;
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;
 7. zatwierdzanie zmian statutu;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. wszystkie inne sprawy, nie zastrze one do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;
 11. uchwalanie regulaminów określających zasady prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie i jego organy.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny raz w roku.
 2. Z ważnych powodów, na wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy, Zarząd Główny zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
 3. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wymaga formy pisemnej z podaniem proponowanego porządku obrad.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem miejsca, daty, godziny i planowanego porządku obrad.
 2. Zwołania dokonuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub doręczonych osobiście, faxem, lub pocztą elektroniczną – o ile członek Stowarzyszenia uprzednio wyrazi na to zgodę, podając adres, pod który zawiadomienie powinno być wysłane.
 3. Sposób zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 24.2 dotyczy wyłącznie członków zwykłych.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli obecnych lub reprezentowanych jest co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa wszystkich uprawnionych do głosu członków.
 2. W braku quorum, wskazanego w § 25.1, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w tym samym dniu, w drugim terminie. W takim przypadku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować wiążące uchwały niezależnie od ilości uczestników.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który przewodniczy obradom i podpisuje protokoły.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej. Podjęte uchwały są protokołowane.
 5. Głosowanie jest jawne.
 6. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak równie w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie trzech członków Stowarzyszenia obecnych lub reprezentowanych przez pełnomocnika na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Uprawnieni członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być złożone Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Pełnomocnikiem może być również inny członek Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że nie może on reprezentować więcej niż pięciu członków.
 3. Członkowie wspierający uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym.

Zarząd Główny

§ 27

 1. Zarząd Główny składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa Zarządu Głównego, Wiceprezesa Zarządu Głównego, Sekretarza i Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 28

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W szczególności Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, w tym zaciąga wszelkie zobowiązania majątkowe w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Głównego należą w szczególności:

 1. określanie i realizacja szczegółowych planów działalności Stowarzyszenia;
 2. realizacja celów Stowarzyszenia;
 3. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 4. przygotowywanie wymaganych sprawozdań Stowarzyszenia;
 5. przygotowywanie i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 6. realizacja budżetu Stowarzyszenia;
 7. sporządzanie i zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia;
 8. zatwierdzanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 9. podejmowanie decyzji dotyczących udziału w inicjatywach gospodarczych;
 10. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia;
 11. gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu Głównego oraz szczegółową procedurę podejmowania i protokołowania uchwał określi regulamin wewnętrzny Zarządu Głównego Stowarzyszenia, który zostanie opracowany i przyjęty przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna

§ 31

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym, niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Komisji powołują ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia;
 2. kontrola działalności Zarządu Głównego, przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków pokontrolnych;
 3. przedstawianie wyników przeprowadzanych kontroli, opinii i wniosków z nimi związanych Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 34

W przypadku zmniejszenia składu osobowego organów Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji poniżej minimum określonego w §27 i §33, uzupełnienie ich składu następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania.

 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 35

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
  1. Pozostała działalność wydawnicza (PKD nr 58.19.Z);
  2. Działalność prawnicza (PKD nr 69.10.Z);
  3. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD nr 69.20.Z);
  4. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD nr 70.21.Z);
  5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD nr 70.22.Z);
  6. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD nr 73.20.Z);
  7. Działalność fotograficzna (PKD nr 74.20.Z);
  8. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD nr 74.30.Z);
  9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 74.90.Z);
  10. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD nr 78.10.Z);
  11. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD nr 78.20.Z);
  12. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD nr 78.30.Z);
  13. Działalność agentów turystycznych (PKD nr 79.11.A);
  14. Działalność pośredników turystycznych (PKD nr 79.11.B);
  15. Działalność organizatorów turystyki (PKD nr 79.12.Z);
  16. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD nr 79.90.A);
  17. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD nr 82.11.Z);
  18. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD nr 82.19.Z);
  19. Wychowanie przedszkolne (PKD nr 85.10.Z);
  20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD nr 85.51.Z);
  21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD nr 85.52.Z);
  22. Nauka języków obcych (PKD nr 85.59.A);
  23. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD nr 85.59.B);
  24. Działalność wspomagająca edukację (PKD nr 85.60.Z);
  25. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 89.90.A);
  26. Praktyka pielęgniarek i poło nych (PKD 89.90.C);
  27. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 86.90.E);
  28. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD nr 87.10.Z);
  29. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD nr 87.20.Z);
  30. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD nr 87.30.Z);
  31. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD nr 87.90.Z);
  32. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD nr 88.10.Z);
  33. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD nr 88.91.Z);
  34. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 88.99.Z);
  35. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD nr 90.01.Z);
  36. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD nr 90.02.Z);
  37. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD nr 90.03.Z);
  38. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD nr 93.19.Z);
  39. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD nr 93.29.Z);
  40. Działalność organizacji religijnych (PKD nr 94.91.Z);
  41. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 94.99.Z);
  42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 96.09.Z).
 2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie:
  1. Wydawanie książek (PKD nr 58.11.Z);
  2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD nr 58.14.Z);
  3. Pozostała działalność wydawnicza (PKD nr 58.19.Z);
  4. Działalność prawnicza (PKD nr 69.10.Z);
  5. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD nr 69.20.Z);
  6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD nr 70.21.Z);
  7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD nr 70.22.Z);
  8. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD nr 73.20.Z);
  9. Działalność fotograficzna (PKD nr 74.20.Z);
  10. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD nr 74.30.Z);
  11. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 74.90.Z);
  12. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD nr 78.10.Z);
  13. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD nr 78.20.Z);
  14. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD nr 78.30.Z);
  15. Działalność agentów turystycznych (PKD nr 79.11.A);
  16. Działalność pośredników turystycznych (PKD nr 79.11.B);
  17. Działalność organizatorów turystyki (PKD nr 79.12.Z);
  18. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD nr 79.90.A);
  19. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD nr 82.11.Z);
  20. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD nr 82.19.Z);
  21. Wychowanie przedszkolne (PKD nr 85.10.Z);
  22. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD nr 85.51.Z);
  23. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD nr 85.52.Z);
  24. Nauka języków obcych (PKD nr 85.59.A);
  25. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD nr 85.59.B);
  26. Działalność wspomagająca edukację (PKD nr 85.60.Z);
  27. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 89.90.A);
  28. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 89.90.C);
  29. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 86.90.E);
  30. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD nr 87.10.Z);
  31. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD nr 87.20.Z);
  32. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD nr 87.30.Z);
  33. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD nr 87.90.Z);
  34. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD nr 88.10.Z);
  35. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD nr 88.91.Z);
  36. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 88.99.Z);
  37. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD nr 90.01.Z);
  38. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD nr 90.02.Z);
  39. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD nr 90.03.Z);
  40. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD nr 93.19.Z);
  41. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD nr 93.29.Z);
  42. Działalność organizacji religijnych (PKD nr 94.91.Z);
  43. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 94.99.Z);
  44. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD nr 96.09.Z).

§ 36

 1. Środkami pozyskiwania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie i inne świadczenia członków, stosownie do uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. środki uzyskane ze wsparcia finansowego członków wspierających;
  3. darowizny;
  4. spadki i zapisy testamentowe;
  5. subwencje i dotacje;
  6. dochody pochodzące z ofiarności publicznej;
  7. dochody z majątku Stowarzyszenia;
  8. odsetki i dochody z kapitału;
  9. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  10. inne dochody.
 2. Do nabywania, zbywania i obcią ania majątku, w tym nieruchomości i środków trwałych Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd Główny.

§ 37

 1. Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe Stowarzyszenia.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu Głównego samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Głównego łącznie.

§ 38

 1. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (tj. osób bliskich),
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 39

 1. Zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 08.02.2010r.we Wrocławiu.

 

Podpisy:

Miłosz Greszta

Jacek Grzelak

Marta Nowakowska